Her kan du lese mer om andre støtteordninger:

LANDSRÅDET FOR NORGES BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER (LNU)

LNU administrerer en rekke nasjonale og internasjonale støtteordninger.Nedenfor finner du en oversikt over disse:

Nasjonale støtteordninger:

Kulturmidlene
Dette er en prosjektstøtteordning til kulturarbeid i barne- og ungdomsorganisasjoner. Kulturdepartementet finansierer støtteordningen. LNU er saksbehandler, og fordeler midlene. I 2003 hadde LNU 1 884 000 kroner til fordeling til organisasjonene.

Frifond organisasjon
Støtteordningen Frifond er opprettet for å styrke det frivillige og lokale barne- og ungdomsarbeidet Frifond blir finansiert gjennom bevilgninger over statsbudsjettet, og gjennom deler av overskuddet fra Norsk Tipping.

Frifond Barn og Unge Frifond er en støtteordning for lokal kulturaktivitet blant demokratiske, frivillige grupper og lag som jobber av og med barn og ungdom.

Mangfold og inkludering Mangfold og inkludering er en støtteordning for barn og unge som ønsker å sette fokus på mangfold, holdninger og deltakelse.

Internasjonale støtteordninger:

Demokratimidlene
LNU deler ut midler fra støtteordningen til barne- og ungdomsorganisasjonenes prosjektsamarbeid med organisasjoner i Øst-europa. I 2005 støtter Demokratimidlene prosjektsamarbeid med partnere i Russland og SUS-landene. Søknadsfrist for støtte i 2006 er 31. januar 2006.

Informasjonsstøtten nord/sør
Informasjonsstøtten Nord/Sør er en tilskuddsordning LNU forvalter. Den er finansiert av NORAD.

Ungdomsbevilgningen nord/sør
Ungdomsbevilgningen Nord/Sør er en tilskuddsordning LNU forvalter. Den er finansiert av NORAD.

LNU Utveksling
LNU Utveksling er et utvekslingsprogram mellom barne – og ungdomsorganisasjoner i Norge og deres partnerorganisasjoner i Sør (Afrika, Latin-Amerika, Asia og Midt-Østen), Balkan og Kaukasus.

AKTIV UNGDOM

Aktiv ungdom er EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring. Målgruppen er ungdom mellom 13 og 30 år og de som jobber med ungdom. Gjennom Aktiv Ungdom får unge mennesker anledning til å tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter ved å ta ansvar og skape egne prosjekter. Aktiv Ungdom fordeler 16 millioner hvert år til ungdomsprosjekter i Norge og i Europa.

Gruppeutveksling
Ungdomsgrupper får støtte til å ta imot eller besøke ungdomsgrupper i andre europeiske land. Dere blir kjent, gjør aktiviteter sammen og lærer om hverandres land og kulturer. Ungdom skal delta aktivt i planlegging, gjennomføring og evaluering av utvekslingen. Tema for utvekslingen bestemmer dere selv.

Frivillig arbeid i Europa
Volontørtjenesten gjør det mulig for ungdom mellom 18-30 år å jobbe frivillig i 2-12 måneder i et annet land i Europa eller EUs naboland. Kostnader til reise og opphold blir dekket. Det finnes mange forskjellige arbeidsfelt å velge mellom, og du bestemmer selv hvor du vil dra.

Ungdomsinitiativ Formålet med Ungdominitiativ er å fremme ungdoms kreativitet, virkelyst og initiativ. Aktiv ungdom støtter lokale, nasjonale og internasjonale prosjekter av og med ungdom, slik at dere kan sette deres ideer ut i livet.

Demokratiprosjekter Internasjonalt samarbeid om politisk medvirkning for ungdom – høres det spennende ut? Da kan Demokratiprosjekter være noe for deg!

Ungdomspolitiske møter Formålet er å skape en arena for debatt og dialog mellom ungdom og beslutningstakere.

Opplæring for ungdomsarbeidere Gjennom å samarbeide med en eller flere partnere i utlandet, kan din organisasjon eller arbeidsplass søke om støtte til flere typer opplæringsaktiviteter.

ANDRE STØTTEORDNINGER

Sarpsborgfondet
Sarpsborgfondet støtter foreninger, lag, virksomheter, prosjekter og enkeltpersoner som bidrar til et variert tilbud innen kultur, opplevelser og idrett i Sarpsborgregionen.

UNIFOR
UNIFOR forvalter i overkant av 200 stiftelser med en totalkapital på ca 1,0 milliard kroner.

Fordelingsutvalget
Nasjonal driftsstøtte til frivillige, landsomfattande barne- og ungdomsorganisasjonar.

Anders Jahres Humanitære Stiftelse
Stiftelsen har som formål å støtte tiltak av humanitær, kulturell og sosial art i Norge, med særlig vekt på virksomheter i Sandefjord og Vestfold fylke for øvrig.

Benjamins Minnefond
Støtte til antirasistisk arbeid.

Du kan
Prosjektstøtte frå Storebrand.
.
Stiftelsen Sopies Minde
Til tiltak for funksjonshemmede.

TRAFO
Støtte til kreative unge menneske mellom 16 og 22 år.

Sosial- og helsedirektoratet forvalter en rekke tilskuddordninger til organisasjoner.
All Different – All Equal
Så dere har en god ide? Noe dere vil gjøre? Kult! All Different – All Equal kampanjen har nemlig en del penger å dele ut til ungdom som har lyst til å gjøre ting der de bor. Ting som handler om det at alle er forskjellige men at vi alle har de samme rettighetene.

Legatsiden
Det er utrolig hva man egentlig kan hente inn av penger i forskjellig støtteordninger. Skal du studere i utlandet må du ta en titt på denne oversikten.
Norsk Senter for Demokratistøtte
Norsk Senter for Demokratistøtte (NDS) ble etablert for å styrke arbeidet med å sikre godt styresett. Dette er et hovedmål innen norsk utviklingspolitikk. NDS ønsker å bruke kompetansen norske politiske partier besitter i utviklingen av sterke og stabile demokratier. Støtten blir kanalisert gjennom norske politiske partier til politiske partier i sør. NDS gir prioritet til prosjekter i Norges hovedsamarbeidsland. Prosjektene skal være rettet inn mot å styrke den demokratiske utviklingen i samarbeidslandene.

NORAD informasjonsstøtte
Målet med ordningen er å bidra til å spre kunnskap og skape engasjement i befolkningen for aktuelle globale utfordringer med vekt på fattigdomsbekjempelse. Hovedmålgruppen for informasjonstiltaket skal være i Norge. Søknadsfrist 1. desember.

NORAD. Norad støtter utviklingen av et sivilt samfunn i Sør gjennom norske organisasjoner, foreninger, sammenslutninger, interessegrupper og lag. Norad stiller krav til bistandsfaglig og forvaltningsmessig kompetanse hos dem som får støtte. Norad legger vekt på at organisasjonene ønsker å bidra til at mottakerlandenes egne prioriteringer og planer for reduksjon av fattigdom på nasjonalt og lokalt plan blir oppfylt.
Kirkens U-landsinformasjon
Forvaltes av Kirkens U-landsinformasjon, tel.: 22 93 27 50. Støtter primært menigheter, men også organisasjoner med tilknytning til den norske kirke kan søke. Hovedsaklig til arrangementer og tiltak i Norge, normalt ikke reisestøtte til/fra utlandet. Det enkelte prosjekt støttes normalt med 5-10.000 kroner, har totalt 50.000 kroner til utdeling. Søknadsfrist 3 ganger i året.

NUK
Forvaltes av Nordisk Ungdomskomité. Barne- og ungdomsorganisasjoner som har medlemmer i minst tre nordiske land, kan søke tilskudd til planlegging og utvikling af organisationenes nordiske samarbeid. Det kan søkes tilskudd til planleggingsmøter, informationsmateriell o.l. Søknadsfristen er 1. oktober.

Støtte til samarbeid innen samisk kulturarbeid i Norden

Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd
Rådene støtter et titalls ulike aktiviteter som har som mål å stimulere det nordiske samarbeidet. Dette skjer i form av prosjektbidrag, stipender og utvekslingsprogrammer. En god oversiktsside!

Svensk-norsk samarbeidsfond
«Svensk-norska samarbetsfonden» ble stiftet i 1949 gjennom midler fra Norgeshjelpens Frihetskomité og Norske nasjonalhjelpen. Fondets formål er å fremme svensk-norsk samarbeid, særlig på det kulturelle området, samt virke for gjensidig utveksling og informasjon om kulturelle forhold i Sverige og Norge. Søkerne skal være bosatt enten i Norge eller Sverige. Åpent for foreninger og enkeltpersoner – søknadsfrist: 15. januar.

Ungdomsprogrammet for Barentsregionen
Forvaltes av Barentssekretariatet. Målgrupuppe: barn og ungdom i Barentsregionen. 5 satsingsområder: Utdanning og entreprenørskap, kultur og sport, miljøvern, helse og sosiale spørsmål og urfolk og minoriteter. Søknadsfrister 15. mars og 15. september.

Det europeiske ungdomsfondet
Administreres av Europarådet. Fondet yter tilskudd til multilaterale ungdomsaktiviteter på europeisk nivå, og arbeider for fred, forståelse og samarbeid mellom Europas og verdens nasjoner. Fondet støtter både internasjonale møter for ungdom eller ungdomsledere og produksjon av dokumentasjon og informasjonsmateriell om ungdomsspørsmål.

Eurodesk
På Eurodesk.eu finnes det en europeisk database med oversikt over mange ulike støtteordninger for ungdom, organisasjoner og de som jobber med ungdom.

Willy Brandt stiftelsen
Den norsk-tyske Willy Brandt stiftelsens stipendprogram skal bidra til å styrke båndene mellom Norge og Tyskland. De delerut ulike stipend/støtteordninger.

Tilskudd til friluftsliv og naturforvaltning – Det er flere statlige tilskuddsordninger som skal stimulere til innsats innen friluftsliv og naturforvaltning. Oversikt over ordningene og nærmere opplysninger finner du på hjemmesidene til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Miljøverndepartementet.

Dersom du vet om andre støtteordninger som bør være med på denne samlesiden, vennligst tips oss her!

Bookmark and Share